نگارش 9200.0.2
 
آزمایش شده در مرورگر : Internet Explorer 7
وضوح مناسب تصوير: 1024 × 768 يا بالاتر